?

Log in

Alleen vrienden! - De Nachtegaal van de Willemsstraat [entries|archive|friends|userinfo]
De Nachtegaal van de Willemsstraat

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 14th, 2006|07:10 pm]
De Nachtegaal van de Willemsstraat

Alleen vrienden!

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: hoore
2007-10-19 10:20 am (UTC)

Ik ben Hoore

Hallo tante Leen, hoe gaat het er nog mee? Ik ben vrienden aan het zoeken op LiveJournal. Voor de se
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: hoore
2007-10-19 10:28 am (UTC)

Re: Ik ben Hoore

Een gelijkaardige search voor "mijn eigen stad" Brussel in België valt zo magertjes uit. Kan ik daar iets aan doen?
Sorry voor deze tweeledige input, het is toch niet mijn fout dat mijn hand altijd uitschuift bij het typen? Dan moeten ze maar ongevoeliger toetsenborden installeren vind ik. Er prijkt een leuk stilleventje op mijn site, speciaal om je deftig te ontvangen ingeval je de moeite zou doen.
Vraag: ken je Alex de JOng?
Dag hé!
Hoore.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nitoda
2008-01-31 09:47 am (UTC)

Apologies for language

Sorry I don't write - Dutch, is it? - but if you can read English, I just wanted to ask why you had Depend listed as an interest? I list it because it is an organisation I helped to start, our website is at http://www.depend.org.uk

It may be that Depend means something else to you! :-)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: tante_leen
2008-04-05 10:00 pm (UTC)

Re: Apologies for language

Depend is an inlay for Ive you pee in your pants when you couch or laugh just like I do so.....
And yes the language is Dutch so Iam.

Greetings from the Netherlands from Tante Leen (means Aunt Leen in English)
(Reply) (Parent) (Thread)