?

Log in

No account? Create an account
Alleen vrienden! - De Nachtegaal van de Willemsstraat [entries|archive|friends|userinfo]
De Nachtegaal van de Willemsstraat

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 14th, 2006|07:10 pm]
De Nachtegaal van de Willemsstraat

Alleen vrienden!

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: hoore
2007-10-19 10:28 am (UTC)

Re: Ik ben Hoore

Een gelijkaardige search voor "mijn eigen stad" Brussel in België valt zo magertjes uit. Kan ik daar iets aan doen?
Sorry voor deze tweeledige input, het is toch niet mijn fout dat mijn hand altijd uitschuift bij het typen? Dan moeten ze maar ongevoeliger toetsenborden installeren vind ik. Er prijkt een leuk stilleventje op mijn site, speciaal om je deftig te ontvangen ingeval je de moeite zou doen.
Vraag: ken je Alex de JOng?
Dag hé!
Hoore.
(Reply) (Parent) (Thread)